ANUNȚ – Vino în echipa noastră!


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                 

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA

POSTULUI DE EXECUŢIE –  ASISTENT MEDICAL (personal contractual),

ÎN CADRUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE – BAZIN DE ÎNOT

 CONDIŢII GENERALE: conform articolului 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG. nr. 286/23.03.2011, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE :

 1. Scoala postliceala de specialitate;
 2. Autorizatie de libera practica;
 3. vechime în muncă: minim 2 ani;
 4. cunoştinţe generale de operare PC.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Cazier judiciar;
 8. Curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV ;
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Ordin nr. 1955/1995 privind aprobarea normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
 5. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – Cap. VI;
 6. Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 20 Iunie 2018, ora 16.00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte, Serviciul Economic – Resurse Umane.

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • 25 Iunie 2018:  proba scrisă, ora 10.00;
 • 27 Iunie 2018:  interviul,  ora 12.00;
 • Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.