Articole

ANUNȚ DE ANGAJARE


 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ANUNTA ORGANIZAREA CONCURSULUI  DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE INSTRUCTOR SPORTIV – SECTIA BASCHET (1 POST)  ȘOFER (1 POST) SI INSPECTOR SPECIALITATE GRADUL II

 •  CONDIŢII GENERALE: conform articolului 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin   H.G. nr. 286/23.03.2011.
 • CONDIŢII SPECIFICE

 

 

 

 • Pentru postul de Instructor Sportiv  – Secţia Baschet:

 

 • Studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta in educatie fizica si sport, specializarea Baschet;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

 

 

 • Pentru postul de Șofer – gradul I:

 

 • studii Medii;
 • Vechime în muncă – minim 5 ani;
 • permis auto categoriile B, C si D cu vechime de minim 5 ani de la data eliberării;
  • atestat transport persoane valabil.

 

 

 • Pentru postul de Inspector de Specialitate – gradul II:

 

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, stiinte economice, stiinte administrative;
 • vechime de minim 12 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

 

 • DOSARUL DE INSCRIERE :

 

 

 • Cererea de înscriere;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie; 
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;

 

 

 •  DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 

 

    23.08.2019, Ora 16.00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Serviciul Economic – Resurse Umane – Secretariat.

În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

 

 

 • DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 

Concursul pentru ocuparea posturilor se va desfăşura în datele de 27.08.2019 (proba scrisă) si 29.08.2019 (interviul), la sediul Clubului Sportiv Municipal, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

 

 

 • BIBLIOGRAFIA :

 

 

 

 • Pentru postul de Instructor Sportiv – gradul II –  Secţia Baschet:

 

 • Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000; 
 • H.G. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul VII, Capitolul II, Art 244; Titlul III, Capitolul V, Art. 538- 542 ; Titlul I, Capitolul I, Art 284-290, Capitolul II, Art 292, 294 ; Titlul III, Capitolul III, Art 549 – 553 ; Capitolul IV, Capitolul V ; 
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 • Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

 

 

 • Pentru postul de Șofer – gradul I:

 

  • Ordonanta de Urgenta nr. 195 /2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  • Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 • Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul VII, Capitolul II, Art 244; Titlul III, Capitolul V, Art. 538- 542 ; Titlul I, Capitolul I, Art 284-290, Capitolul II, Art 292-294 ; Titlul III, Capitolul III, Art 549 – 553 ; Capitolul IV, Capitolul V ; 
 • Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

 

 

 • Pentru postul Inspector de Specialiatate  – gradul II:

 

 • Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul VII, Capitolul II, Art 244; Titlul III, Capitolul V, Art. 538- 542 ; Titlul I, Capitolul I, Art 284-290, Capitolul II, Art 292, 294 ; Titlul III, Capitolul III, Art 549 – 553 ; Capitolul IV, Capitolul V ; 
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 82/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea 273/2006 – Lege privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 • OMFPO nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamenteler bugetare si legale , cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Data 05.07.2019