Articole

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUŢIE VACANT DE SALVATOR LA ȘTRAND


CONDIŢII GENERALE: conform articolului 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG. nr. 286/23.03.2011, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE :

Pentru postul de Salvator la Ștrand:

 • studii medii cu diploma de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului;
 • certificat de calificare de Salvator la ștrand recunoscut de Autoritatea Nationala de Calificari;
 • vechime în muncă: minim 2 ani;

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cererea de înscriere;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de Salvator la ștrand :

 • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV ;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Hotararea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja ;
 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – Cap. VI;
 • Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

29 Mai 2019, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B,  Compartimentul Economic – Resurse Umane.

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

03 Iunie 2019:  proba scrisă, ora 10.00;

05 Iunie 2019:  interviul,  ora 10.00;

Toate etapele concursului au loc la Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Compartimentul Economic – Resurse Umane.