Articole

Un post de inspector – financiar contabil si doua posturi de salvator strand, scoase la concurs


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUŢIE VACANTE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE CU ATRIBUTII FINANCIAR CONTABILE – 1 POST ȘI SALVATOR LA ȘTRAND – 2 POSTURI

 

I – CONDIŢII GENERALE: conform articolului 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. CONDIŢII SPECIFICE :

 1. Pentru postul de Inspector de specialitate cu atribuţii financiar contabile:
 • studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
 • vechime în muncă: minim 5 ani;
 • cunoştinţe de operare PC;
 1. Pentru posturile de Salvator la Ștrand:
 • studii medii cu diploma de bacalaureat / certificat de absolvire a liceului;
 • Certificat de calificare de Salvator la ștrand recunoscut de Autoritatea Nationala de Calificari;
 • vechime în muncă: minim 2 ani;

III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Cazier judiciar;
 8. Curriculum vitae;

IV. BIBLIOGRAFIA:

A. Pentru postul de Inspector de specialitate cu atribuţii financiar contabile:

 1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV ;
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 3. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 4. Legea nr. 82/1991 republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Legea 273/2006 – Lege privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OMFPO nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamenteler bugetare si legale , cu completarile si modificarile ulterioare;
 8. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

B. Pentru posturile de Salvator la ștrand :

 1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV ;
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Hotararea nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja ;
 5. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – Cap. VI;
 6. Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

 

V. DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 12 Iulie 2018, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.

VI. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 • 17 Iulie 2018:  proba scrisă, ora 10.00;
 • 19 Iulie 2018:  interviul,  ora 12.00;
 • Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 • Tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.

Data anuntului: 22.06.2018