Articole

CSM Târgoviște angajează!


                                             CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                                 

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU (personal contractual), ÎN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

 

I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011

II.  CONDIŢII SPECIFICE

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
 • Vechime în muncă: minim 4 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;
 1. III.         DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–  Cererea de înscriere; –  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; –  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; –  copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie; –  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; –  Cazier judiciar; –  Curriculum vitae; IV.         DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 6 februarie 2017, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: –  13 februarie 2017:  proba scrisă, ora 10.00; –  15 februarie 2017:  interviul,  ora 10.00; –  Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte. VI.BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 227/2015  Codul fiscal al României cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea   controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu ;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 • HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin 1954/2005 – pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
 • Ordin 1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
 • Ordin nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte Data 19.01.2017     monitor oficial sef serv erus