Articole

Inca un post vacant la CSM Targoviste!


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                                

 ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU (personal contractual), ÎN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV

 

 

 1. I.  CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 268/23.03.2011
 2. II.  CONDIŢII SPECIFICE
 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă;
 • Vechime în muncă: minim 2 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Permis de conducere categoria B;

III.         DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–  Cererea de înscriere;

–  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–  copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;

–  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–  Cazier judiciar;

–  Curriculum vitae;

IV.         DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 7 februarie 2017, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

–  14 februarie 2017:  proba scrisă, ora 10.00;

–  16 februarie 2017:  interviul,  ora 10.00;

–  Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

VI.              BIBLIOGRAFIE :

 • Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Data 20.01.2017