ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                                

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUŢIE –  INSPECTOR DE SPECIALITATE (personal contractual), ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI EC-RU

 

  1. I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011
  2. II.   CONDIŢII SPECIFICE

–            Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;

–            Vechime în muncă: minim 5 ani;

–            Curs specializare resurse umane;

–            Cunostinţe limba engleză (scris, vorbit);

–            Cunoştinţe operare PC;

 

III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–       Cererea de înscriere;

–       Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–       copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–       copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific;

–       copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;

–       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–       Cazier judiciar;

–       Curriculum vitae;

 

IV.DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

–            8  aprilie 2016, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.

 

  1. V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– 15 aprilie 2016:  proba scrisă, ora 10.00;

– 18 aprilie 2016:  interviul,  ora 10.00;

– Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

 

VI.BIBLIOGRAFIE:

  • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV
  • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
  • Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
  • H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
  • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte .

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Data 24.03.2016