CLUB SPORTIV MUNICIPAL ANUNTA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR


anunt_csm_11032014

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE

ANUNŢĂ

 ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR (personal contractual)

 

 • 1. Vicepreşedinte club:

–            Studii medii, încheiate cu diploma de bacalaureat (profil umanist);

–            Vechime în muncă: minim 4 ani;

–            Experienţă în organizare de evenimente;

–            Cunoştinţe operare PC;

 

 • 2. Administrator (Bazinul de Înot):

–            Studii medii, încheiate cu diploma de bacalaureat;

–            Vechime în muncă: minim 5 ani;

–            Experienţă în activităţi de gestionare a bunurilor: 3 ani;

–            Cunoştinţe operare PC;

 

 • 3. Ingrijitor (Bazinul de Inot):

–             Studii gimnaziale.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–             Documente de identitate (copie şi original);

–             Cerere de înscriere la concurs;

–             Diplome de studii (original şi copie) pentru studii de bază şi complementare;

–             Adeverinţă cares ă ateste starea de sănătate corespunzătoare( eliberată de medicul de familia, valabilă numai pentru concurs);

–             Carnet de muncă (original şi copie) sau adeverinţe care să ateste vechimea în specialitate;

–             Cazier judicial;

–             Curriculum vitae;

–             Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie a fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

–             22 aprilie 2014, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane

 

DATA CONCURSULUI:

–          25 aprilie 2014, ora 10.00

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine de la Anca VRÎNCEANU – Inspector C.S.M. Târgovişte, tel. 0732.332.015

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE VICEPREŞEDINTE :

 1. 1.             Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV
 2. 2.             Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;
 3. 3.             O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;
 4. 4.             Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
 5. 5.             Legea 52/2003 privind transparenţa decizională , republicată ;
 6. 6.             Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 7. 7.             Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare ;

BIBLIOGRAFIE ADMINISTRATOR :

 1. 1.             Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 2. 2.             Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » şi Titlul XI, Capitolul II : « Răspunderea disciplinară » ;
 3. 3.             Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu completările şi modificările ulterioare ;
 4. 4.             H.C.M.nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;
 5. 5.             Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

BIBLIOGRAFIE ÎNGRIJITOR :

 1. 1.             Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » ;
 2. 2.             Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;