CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUŢIE – REFERENT II (personal contractual), ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                              

 

 ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUŢIE –  REFERENT II (personal contractual), ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV

I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011
II.   CONDIŢII SPECIFICE

–          Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
–          Vechime în muncă: minim 1 an;
–          Cunostinţe limba engleză (scris, vorbit);
–          Cunoştinţe operare PC.

III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–            Formularul de înscriere;
–            Copia actului de identitate;
–            copiile diplomelor de studii;
–            copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
–            adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
–            Cazier judiciar;
–            Curriculum vitae;

IV.DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

–            06 MARTIE 2015, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Compartimentul Economic – Resurse Umane.

V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– 20 MARTIE  2015:  proba scrisă : ora 10.00;

interviul : ora 14.00.

–          Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

VI.BIBLIOGRAFIE REFERENT :
1.   Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – Cap. I-IV
2.    Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
3.   Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » şi  Titlul II, Capitolul V : « Încetarea contractului individual de muncă » ;
4.   Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5.   Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
6.   Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0732.332.015