CSM Targoviste angajeaza!


NE INTREGIM ECHIPA!
CSM Târgovişte organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

1. inspector de specialitate cu atribuţii resurse umane:
– studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani;
– curs specializare resurse umane;
– cunoştinţe limba engleză (scris, vorbit);
– cunoştinţe operare PC.
2.inspector de specialitate cu atribuţii financiar contabil:
– studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
– vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani;
– cunoştinţe limba engleză (scris, vorbit);
– cunoştinţe operare PC.
3.instructor sportiv grad II, secţia baschet:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă, profil sportiv – Baschet;
– vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
– cunoştinţe limba engleză (scris, vorbit).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
12 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
13 iunie 2017, ora 10.00, proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana la data de 29 mai 2017, ora 16:00 si vor conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 8B, judeţul Dâmboviţa şi la nr. de telefon 0245.640.644.