Articole

CSM Targoviste angajeaza!


NE INTREGIM ECHIPA!
CSM Târgovişte organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

1. inspector de specialitate cu atribuţii resurse umane:
– studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani;
– curs specializare resurse umane;
– cunoştinţe limba engleză (scris, vorbit);
– cunoştinţe operare PC.
2.inspector de specialitate cu atribuţii financiar contabil:
– studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
– vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani;
– cunoştinţe limba engleză (scris, vorbit);
– cunoştinţe operare PC.
3.instructor sportiv grad II, secţia baschet:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă, profil sportiv – Baschet;
– vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
– cunoştinţe limba engleză (scris, vorbit).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
12 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
13 iunie 2017, ora 10.00, proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana la data de 29 mai 2017, ora 16:00 si vor conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 8B, judeţul Dâmboviţa şi la nr. de telefon 0245.640.644.

CSM Târgoviște angajează doi șefi serviciu!


După cum am anunțat in Monitorul Oficial, la sediul clubului, dar si in presa, clubul nostru organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de Șef serviciu, devenite vacante în urma aprobării noii organigrame a clubului.

Astfel, pentru postrul de Șef serviciu Economic (contabilitate), conditiile specifice sunt următoarele:

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
 • Vechime în muncă: minim 4 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;

Pentru postul de Șef serviciu Administrativ, condițiile specifice sunt urmatoarele:

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă;
 • Vechime în muncă: minim 2 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Permis de conducere categoria B;

Celelalte detalii pot fi găsite în postarile anterioare de pe pagina clubului www.csmtargoviste.ro, la sediul CSM Târgoviște, sau la numărul de telefon 0245.640.644

Rămâneți aproape, săptămâna viitoare vor fi scoase și alte posturi vacante la concurs!

Inca un post vacant la CSM Targoviste!


CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                                

 ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU (personal contractual), ÎN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV

 

 

 1. I.  CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 268/23.03.2011
 2. II.  CONDIŢII SPECIFICE
 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă;
 • Vechime în muncă: minim 2 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Permis de conducere categoria B;

III.         DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–  Cererea de înscriere;

–  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–  copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;

–  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–  Cazier judiciar;

–  Curriculum vitae;

IV.         DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 7 februarie 2017, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

–  14 februarie 2017:  proba scrisă, ora 10.00;

–  16 februarie 2017:  interviul,  ora 10.00;

–  Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

VI.              BIBLIOGRAFIE :

 • Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Data 20.01.2017