CSM Târgoviște angajează!


                                             CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                                 

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU (personal contractual), ÎN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

 

I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011

II.  CONDIŢII SPECIFICE

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
 • Vechime în muncă: minim 4 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;
 1. III.         DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–  Cererea de înscriere; –  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; –  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; –  copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie; –  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; –  Cazier judiciar; –  Curriculum vitae; IV.         DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 6 februarie 2017, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: –  13 februarie 2017:  proba scrisă, ora 10.00; –  15 februarie 2017:  interviul,  ora 10.00; –  Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte. VI.BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 227/2015  Codul fiscal al României cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea   controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu ;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 • HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin 1954/2005 – pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
 • Ordin 1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
 • Ordin nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte Data 19.01.2017     monitor oficial sef serv erus